0 212 534 13 78 bilgi@akdav.org

Hakkımızda

Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı

Aksa Eğitim ve Dayanışma, 1996 yılında İstanbul/Fatih sınırları içerisinde mütevazı bir ortamda İslami ve insani değerlerle kendini anlamlandıran ‘toplumun ihyasına ve ıslahına yönelik eğitim ve davet çalışmaları yapan, toplumsal dayanışmayı benimseyen, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, ‘temiz bir toplum temiz bir çevrenin ürünüdür’ ön kabulünden hareketle çevreyi korumayı ilke olarak belirleyen bir grup hizmet gönüllüleri tarafından kurulmuştur. 

Gayemiz

Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı, insanımızın inançlı, vatansever, kültürlü, ilmi seviyesi yüksek, ilmi ve teknolojik bilgilere sahip şahsiyetler olarak yetişmesini ve milletimizin gelişmesine, kalkınmasına katkıda bulunmayı sağlar. Bu amaçla kültürel, sosyal, sportif ve sağlık yönünden gelişmiş bir neslin yetişmesine yardımcı olur.  Okul öncesi, ilk öğretim, orta ve yüksek öğrenim tesisleri ve enstitü, özel yurt, sportif eğitim merkezleri ve kurslar açar… 

Biz Kimiz?

Aksa Eğitim ve Dayanışma, özelde gönüllülerini genelde ise toplumun tüm katmanlarında yer alan yediden yetmişe tüm insanlığı kuşatan çalışmalar yürütür. Vakıf, geçmişine duyarlı, geleceği öngören, geleneğin insanı yücelten değerlerinin takipçisi, bağnazlıktan uzak, adaletin, özgürlüğün, erdemin ve insanlık birikiminin vicdanı olmaya aday, sadece yerel değil, çevrenin ve bölgenin de gelişmelerine duyarlı, sözü ve davası olan bir yapılanmadır. İnsanımızın, insani bir kişiliğe ve şahsiyetli bir duruşa sahip olmasını, inandığı değerlere bağlı, haysiyet ve aidiyet bilinci yüksek bir anlayışı kuşanmasıdır.  

Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı Ne Yapmak İstiyor?

 İstanbul’da ve ülkemizin dört bir tarafında ve dünya genelinde insanlığa sesimizi ve sözümüzü iletmek ve sürekliliği olan çalışmaları bu topraklarda teşkilatlandırmak…
İnancımızın ve değerlerimizin gözettiği temel maslahatların, özgürleştirici çağrılarımızla geleceği inşa edecek bireylerin zihinlerinde ikame edilmesini sağlamak… 

Modern dünyanın ürettiği insan tanımını reddederek, İslami ve insani değerleri temel ilkeler olarak merkeze almak; yerel değerleri gözetmek ve evrensel birikimi önemsemek…

Adalet, özgürlük, diğerkâmlık, hikmet, ibadet, ahlak, kardeşlik, ümmet, düşünce, gençlik gibi kavram ve olguları içselleştirmek; düşünce ve tasavvur dünyasını bunlar üzerine inşa etmek… Toplumdaki en temel gerçeklik olan ‘bütünün içinde yer alan farklılıklara’ ve farklı düşüncelere karşı saygılı olmak, tanımlamaktan ve anlatmaktan çok anlamaya duyarlı bir yaklaşımı esas almak…

İnandığımız değerleri toplumsallaştırmak, toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve sorunun taraflarıyla çözüm üretmeye çalışmak. Eğitimde ve çalışmalarda sürekliliği esas almak… Değerlerimizi, eğitim ve benzeri yollarla istikrarlı bir şekilde yaygınlaştırmaya çalışmak. Eminlik,, katılımcılık, birleştiricilik, fedakârlık, çalışkanlık, hasbilik, gönüllülük, hoşgörülülük, meşruluk, açıklık, şeffaflık gibi ilkelerle kurumsallaşmak…
Ehliyetin ve liyakatin esas alındığı kurumsal bir önderlik yaklaşımına göre hareket etmek. Kurumsal meşvereti esas almak…
Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfının ilkelerini benimseyen gönüllülerde bir aidiyet bilinci geliştirmek ve nitelikli insanlardan oluşan bu yapılanmayı yaygınlaştırmak…
İnsan merkezli ve medeniyet eksenli bir yapılanma anlayışına göre hareket etmek. 

Siyasetle ilgili ancak siyaset üstü bir anlayışla gelişmeleri okumak. 

Dünya genelinde ümmet çatısı altında her türlü etnik, mezhebi, meşrebi, mesleki ve kültürel farklılığı gözeten bir hassasiyet oluşturmak… 

İslam’ın esaslarına, insanlığın evrensel değerlerine ve insan fıtratına muhalif her tür siyasi oluşumun dışında ve karşısında bulunmak…

Davamız, iyi, güzel ve adaletli bir dünya oluşturmaktır. İnsanı insana kurban etmemek ve insanı her daim iyiye ve güzele sevk etmektir…  Zırhımız, vahiyle şekillenmiş akıl, kalp ve bilektir.

Tevhid, adalet, özgürlük, kardeşlik, dayanışma, eğitim, meşveret, merhamet, ahlak ve onur temel ilkemizdir.

Faaliyet Alanlarımız

Kurulduğu günden bugüne ilkeleri çerçevesinde faaliyet yürüten vakfımız, çalışmalarını çeşitlendirerek artırmaktadır. Bu bağlamda seminerler, konferanslar, paneller, hizmet içi eğitimler ve Kur’an’ın anlaşılmasına yönelik tefsir dersleri yapılmakta… Kutsal mekânlara yönelik turlar, hac ve umre organizasyonları, tarihi ve kültürel zenginliğe sahip yöreleri tanıma ve tanıtma gayeli turlar, gezi programları, piknik organizasyonları vb. sosyal içerikli programlar düzenlemektedir. 

 Vakfımız, çalışmalarında şeffaflık, hesap verilebilirlik, liyakat ve kurumsal istişareyi öncelemiş bu sebeple ülkemizdeki sosyal, siyasal, yaşamsal sorunlara duyarsız kalmamıştır…

Unutmayalım ki, yeryüzünün ıslahına talip bir iyilik hareketi inşa edemezsek, kötülükler bir gün bizi de vuracaktır…
Bunun için ‘bir olana’ iman ediyorsak, birre ermek için birlikte hareket etmek mecburiyetindeyiz…
Çünkü dünya iyilere ve iyiliğe muhtaç… Çünkü yeryüzünde kötülük küreselleşti ve sınır tanımıyor… Maalesef kötülükler statükonun koruması altında yasalaştı… Artık kötülükler bireysel değil, toplumsal ve nesillerimiz tehdit altında…
Evet, kötülüğe tavır almak itikadi bir gerekliliktir…
Biliyoruz ki; kötüler gücünü, iyilerin tepkisizliğinden alıyor…
İyiliğin taşıyıcısı, kötülüğün yaygınlaşmasını önleme fırsatı henüz elimizde…
Öldükten sonra da yaşamak ve yaşatmak istiyorsak, ardımızdan ölümsüz eserler, kalıcı iyilikler bırakmamız gerekiyor…

Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı; Uzun soluklu bir yürüyüşün adıdır…