0 212 534 13 78 bilgi@akdav.org

Hakkımızda

Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı

Küçük harflerle başlayan ancak; yalın cümlelerle topluma kalıcı sözler söyleme çabasında olanların ocağı…

Unutmayalım ki yeryüzünün ıslahına talip olan bir iyilik hareketi inşa edemezsek, kötülükler bir gün bizi de vuracaktır…
Bunun için ‘bir olana’ iman ediyorsak, birre ermek için birlikte hareket etmek mecburiyetindeyiz…
Çünkü dünya iyilere ve iyiliğe muhtaç… Çünkü yeryüzünde kötülük küreselleşti, sınır tanımıyor… Kötülükler yasallaştı, statükonun koruması altında…
Artık kötülükler bireysel değil, toplumsallaştı, nesiller tehdit altında…
Evet, kötülüğe tavır almak itikadi bir gerekliliktir…
Biliyoruz ki; kötüler gücünü, iyilerin tepkisizliğinden alıyor…
İyiliğin taşıyıcısı, kötülüğün gidericisi olma fırsatı henüz elimizde…
Öldükten sonra da yaşamak istiyorsak, geriye ölümsüz eserler, kalıcı iyilikler bırakmamız gerekiyor…
O zaman buyurun, kendimize bir iyilik yapalım…
Sorumluluk alanlarımıza dönelim…
İyiliklerimizle yüreklere yürüyebiliriz…
İyilik savaşçıları için daha yürünecek çok yol var…

Tarihçesi

Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı; 1996 yılında İstanbul/Fatih sınırları içerisinde mütevazı bir ortamda İslami ve insani değerlerine yaslanarak kendini anlamlandırıp konumlandıran, ‘toplumun ihyasına ve ıslahına dönük eğitim ve davet çalışmaları yapan, toplumsal dayanışmayı benimseyen, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, temiz bir toplum temiz bir çevrenin ürünüdür’ ön kabulünden hareketle çevreyi korumayı temel ilkesi olarak belirleyen bir gurup hizmet gönüllüsü dost tarafından kurulmuştur. Vakıf Senedi hazırlanırken o güne kadar Anadolu’nun farklı bölgelerinde geçmişten bugüne insanımıza yönelik yapılan değer merkezli çocuk, gençlik, yetişkin kadın-erkek ve aile eğitimi, insani yardım, kültürel faaliyetler ile dayanışma ve yardımlaşma tecrübelerden istifade edilmiştir. Temel yaklaşım “Neslin Islahı ve Arzın İmarı” olmuştur.

Vakfın Gayesi

Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nın gayesi; insanımızın inançlı, vatansever, kültürlü, ilmi seviyesi yüksek, ilmi ve teknolojik bilgilere sahip birer şahsiyet olarak yetişmesini sağlamak ve milletimizin gelişmesine, kalkınmasına katkıda bulunmak. Bunun için yetkili makamların izni ile kültürel, sosyal, sportif ve sağlık yönünden gelişmiş bir nesil yetişmesine yardımcı olmak… Okul öncesi ilk, orta ve yüksek öğrenim tesisleri kurmak… Enstitü, özel yurt, sportif eğitim merkezleri ve kurslar açmak… Yurt içi ve yurt dışı eğitim bursları vermek ve bunlardan istifade etmek, yurt dışında yüksek öğretim üstü yüksek kariyer sahibi insanlar yetiştirmek…

Biz Kimiz?

Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı, özelde gönüllülerini genelde ise toplumun tüm katmanlarında bulunan yediden yetmişe tüm insanlığı kapsayan çalışmalar yürütmektedir. Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı, geçmişine duyarlı, geleceği öngören, geleneğin insanı yücelten değerlerinin takipçisi, bağnazlıktan uzak, adaletin, özgürlüğün, erdemin ve insanlık birikiminin vicdanı olmaya aday, sadece yerel değil bölgesinin de gelişmelerine duyarlı, sözü ve davası olan bir yapılanmadır. İnsanımızın ortak özellikleri, insani bir kişiliğe ve şahsiyetli bir duruşa sahip olmak, inandığı değerlere bağlı, haysiyet ve aidiyet bilincini kuşanmaktır. Ötesi alabildiğine farklılıktır. Vakfımızın her renge açık bir duruşu vardır. Vakfımız açık ve şeffaftır.

Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı Ne Yapmak İstiyor?

Özelde İstanbul’da genelde ülkede uzun vadede ise tüm dünyada insanlığa sesimizi ve sözümüzü iletmek ve sürekliliği olan çalışmaları bu topraklarda teşkilatlandırmak…
İnancımızın ve değerlerimizin gözettiği temel maslahatların, özgürleştirici çağrılarımızla geleceği inşa edecek bireylerin zihinlerinde ikame edilmesini sağlamak. Modern dünyanın ürettiği insan tanımını reddederek, İslami ve insani değerleri temel ilkeler olarak merkeze almak; yerel değerleri gözetmek ve evrensel birikimi önemsemek… Adalet, özgürlük, duyarlılık, diğerkâmlık, hikmet, ibadet, ahlak, istişare, kardeşlik, ümmet, düşünce, gençlik gibi kavram ve olguları önemsemek; düşünce ve tasavvur dünyasını bunlar üzerine inşa etmek. Toplumdaki en temel gerçeklik olan ‘bütünün içinde yer alan farklılıklara’ ve farklı düşüncelere karşı saygılı olmak. Tanımlamaktan ve anlatmaktan çok anlamaya dayalı bir yaklaşımı esas almak. İnandığımız değerleri toplumsallaştırmak. Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve sorunun taraflarıyla çözüm üretmeye çalışmak. Eğitimde ve çalışmalarda sürekliliği esas almak… Değerlerimizi, eğitim ve diğer yollarla istikrarlı bir şekilde yaygınlaştırmaya çalışmak. İnsanlarda yeryüzünün iyilikle imarı ve neslin ıslahı sorumluluğunu karaktere dönüştürmek… Eminlik, katılımcılık, birleştiricilik, fedakârlık, çalışkanlık, hasbilik, gönüllülük, hoşgörülülük, meşruluk, açıklık, şeffaflık gibi ilkelerle kurumsallaşmak…
Ehliyetin ve liyakatin esas alındığı kurumsal bir önderlik yaklaşımına göre hareket etmek. Kurumsal meşvereti esas almak…
Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfının ilkelerini benimseyen gönüllülerde bir aidiyet bilinci geliştirmek ve nitelikli insanlardan oluşan bu yapılanmayı yaygınlaştırmak…
İnsan merkezli ve medeniyet eksenli bir yapılanma anlayışına göre hareket etmek. Siyasetle ilgili ancak siyaset üstü bir anlayışla gelişmeleri okumak. Dünya genelinde ümmet çatısı altında her türlü etnik, mezhebi, meşrebi, mesleki ve kültürel farklılığı gözeten bir hassasiyet oluşturmak… İslam’ın esaslarına, insanlığın evrensel değerlerine ve insan fıtratına muhalif her tür siyasi oluşumun dışında ve karşısında bulunmak…

Teşkilatlanma

Yönetim Kurulu: Başkan, Sekreter, Başkan Yardımcısı, Sayman ve 11 üyeden müteşekkildir. Vakıf faaliyetleri, yönetim kuruluna bağlı komisyonlarımız tarafından icra edilmektedir.

Komisyonlarımız

Eğitim Komisyonu
Mali İşler Komisyonu
Teşkilatlanma Komisyonu
Ortaöğretim Komisyonu
Yükseköğretim Komisyonu
Esnaf Komisyonu
Evde Karakter Eğitimi Komisyonu (EKE)
Gençlik Komisyon
Kadınlar Komisyonu
Aile Komisyonu
Yetim Komisyonu

Hedef Kitlemiz

Erkek – Kadın, Büyük – Küçük, Genç – İhtiyar, Öğrenci – Çalışan… Tüm insanlıktır.

Misyonumuz

Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı olarak insanlığın vicdanı olacak bir topluluğu fıtratları üzere ikame etmek için yola çıktık… Ahlak temelli fazilet ve erdemlerin, adaletin, değer merkezli hassasiyetlerin, eğitim ve dayanışma vesileleri ile şahsiyet ve cemiyet nezdinde yer edinmesini sağlamak için yola revan olduk. Bilgiyi, fikri ve irfanı kuşandık… İnsani olanı, insandan olanı kabullendik… Vahyin güzelleştirici iksiriyle buluşturduk… Davamız, iyi, güzel ve adaletli bir dünya oluşturmaktır. Metodumuz, insanı insana kurban etmemek ve insanı her daim iyiye ve güzele sevk etmektir. Zırhımız, vahiyle şekillenmiş veya şekillenmeye devam
eden akıl, kalp ve bilektir.

Vizyonumuz

Vakıf senedinde gayemiz başlığı altında belirtilen hedefleri inanç değerlerimiz çerçevesinde öz katıksız bir biçimde özümseyerek insanlara ulaştırmak, sorumluluk bilinci edindirmek, ahlak ve adalet temeli üzerine inşa edilmiş toplumlar ve nesiller yetiştirmek.

İlkelerimiz

Tevhid, adalet, özgürlük, kardeşlik, dayanışma, eğitim, meşveret, merhamet, ahlak ve onurdur.

Çalışma Esaslarımız

Paylaşımı esas almak ve ortak tecrübeleri yaygınlaştırmak…
Tarihi mirastan kopmadan, gelecekle ilgili uygulanabilir projeler ortaya koymak…
Bireyi, aileyi, toplumu ve çevreyi bir bütünlük içinde değerlendirmek…
Tüm çalışmalarda insan fıtratını dikkate alarak tedriciliğe riayet etmek…
Planlı, programlı ve sistematik çalışma yaklaşımına göre hareket etmek…
Hizmet içi çalışmalara ve geliştirmeye önem vermek…
İç ve dış iletişime önem vermek…
Denetim mekanizmaları oluşturmak…
Medeniyetimizin değerlerini ortaya çıkarıp; özgün, modelleri, düşünceleri, eserleri ve kurumları aracılığıyla insanlığın hizmetine sunmak…
Karar, strateji ve gelecek projeksiyonlarını kendi bünyesindeki yetkili karar mercileriyle gerçekleştirmek…
Çalışmalarda kısa, orta ve uzun vadeli planlamalara göre hareket etmek…
Tüm faaliyetlerde raporlamayı, ölçme değerlendirmeyi, arşiv oluşturmayı ve süreç içinde verileri kullanarak geliştirmeyi esas almak.

Anlayışımız

Eğitimi ve daveti öncelemek… İrşat ve tebliğ faaliyetlerine önem vermek…
Organizasyon ve yapılanma çalışmalarına hız vermek…
Koordinasyon için birliktelik zeminlerini çoğaltmak ve sürekli geliştirmek…
Düşünceye ve felsefi altyapı oluşturma çalışmalarına gereken önemi vermek…
Yürütülmekte olan Kadın ve Aile, Evde Karakter Eğitimi, yaz kursları, gençlik çalışmaları ve organizasyonları, eğitim camiasına yönelik çalışmalar ve esnaf, işçi, işveren, teknik elemanlar vb. kesimlere yönelik eğitim çalışmalarına öncelik tanıyarak, sürekliliğini sağlamak…
Ekonomik anlamda kaynak oluşturma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık vermek… Mevcut kaynakları verimli bir şekilde ve yerinde kullanmak…
Yatırım yapılacak alanları baştan iyi tespit etmek…
Yazılı, sözlü, görsel yayınlar üretmek ve yaygınlaştırmak…
Eğitimlerde teorik aktarımların yanında pratik uygulamalara ve etkinliklere yer vermek…
Turnuvalar, geziler, kamplar, kermesler, ziyaretler, filmler, yarışmalar, yaz okulları, spor okulları, hitabet, diksiyon kursları, kompozisyon, yazı, makale çalışmaları gibi organizasyonlara süreklilik kazandırmak…
Dil kurslarıyla insanımızın etkin dil öğrenimine katkıda bulunmak…
Ayrıca yurt dışında seyahat ve tecrübe kazanma çabalarının önünü açmak…
Proje Geliştirme Ekibi, Stratejik Planlama Birimi, Araştırma-Geliştirme Birimleri, Kurumsal Gelişim Ekibi, Takip ve Denetleme Birimleri gibi heyetler oluşturmak…
Ülke sınırlarına hapsolmamak… Güzel ve verimli uygulamaların tespitinde ve modellenmesinde dünyaya açılarak, her türlü birikim ve tecrübeden istifade etmek…

Faaliyet Alanları

Kurulduğu günden bugüne ilkeleri çerçevesinde faaliyet yürüten vakfımız, çalışmalarını çeşitlendirerek artırmaktadır. Kültürel faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda seminerler, konferanslar, paneller, hizmet içi eğitimler ve Kur’an’ın anlaşılmasına yönelik tefsir dersleri yapılmaktadır. Aynı şekilde kutsal mekânlara yönelik turlar, hac ve umre organizasyonları, tarihi ve kültürel zenginliğe sahip yöreleri tanıma ve tanıtma gayeli turlar, gezi programları, piknik organizasyonları vb. sosyal içerikli programlar düzenlemektedir. Burs hizmetlerini, akademisyenlerin danışmanlığı çerçevesinde eğitim çalışmalarını, düşünce akademisini, Evde Karakter Eğitimi hizmetlerini, yardımlaşma ve dayanışma projelerini bu kapsamda sürdürmektedir. Tüm bu çalışmalara ilaveten aynı amaç ve ilkeler muvacehesinde çalışmalarını sürdüren ülkemizin güzide kuruluşları ile ülkenin geleceğini inşa edecek çatı kuruluşların kurucuları arasında yer almış ve kardeş kuruluşlarla yardımlaşarak çalışmalarını güçlendirmeye devam etmektedir. Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı, çalışmalarında şeffaflık, hesap verilebilirlik, liyakat ve kurumsal istişareyi öncelemiş bu sebeple ülkemizdeki sosyal, siyasal, yaşamsal sorunlara duyarsız kalmamıştır.